Header Ads

ມົນສະເໜ່ຈໍາປາສັກ ດີນແດນແຫ່ງຈໍາປາທີມງານລາວລ້ານແຊຣ ຂໍເປັນເລື່ອງມົນສະເໜ່ຈໍາປາສັກ ດີນແດນແຫ່ງຈໍາປາ ມາເລີ່ມຕົ້ນວັນດີໆສຳລັບຄົນທີ່ມີແຜນໄປທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງຈໍາປາສັກ. ມາຮ່ວມຄົ້ນຫາຄໍາຕອບຄວາມໝາຍຂອງການເດິນທາງ "ຈໍາປາສັກ"

ທີ່ມາ:  swisscontact worldwide 
© ລາວລ້ານແຊຣ  | www.laolanshare.com 
___________


No comments

Powered by Blogger.