Header Ads

ໝອງຂຽວ " Nong Khiaw to Muang Ngoi"


Mistry Mountains Nong Khiaw to Muang Ngoi

ມະຫັດສະຈັນທໍາມາຊາດສາຍພູ, ແມ່ນໍ້າ  ແລະ ທະເລໝອກທີ່ ໜອງຂຽວ ເມືອງງອຍ ແຂວງຫຼວງພະບາງ
 ໜຶ່ງໃນຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.


No comments

Powered by Blogger.