Header Ads

ພາບມູມສູງບັນຍາກາດບຸນຊ່ວງເຮືອປະເພນີ ທີ່ທ່າວັດຈັນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນສໍາລັບຄົນທີ່ພາດບໍ່ໄດ້ໄປຊົມການແຂ່ງຂັນ ແລະ ສໍາພັດບັນຍາກາດ ບຸນຊ່ວງເຮືອປະເພນີ ທີ່ທ່າວັດຈັນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, www.laoslanshare.com ຂໍເກັບບັນຍາກາດແບບພາບມູມສູງມາໃຫ້ຊົມ.  ( This is the eye's bird view the atmosphere of boat racing in Vientiane year 2017 ).


ທີ່ມາ:  LaRn Keonouchanh  
© ລາວລ້ານແຊຣ  | www.laoslanshare.com 
___________


No comments

Powered by Blogger.